Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Галузь знань: 02 “Культура і мистецтво”
Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Кваліфікація: референт, секретар адміністративний
Узагальнений об’єкт діяльності: первинний рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 2 роки – денна форма навчання,
2,5 роки – заочна, дистанційна форми навчання
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна

Перед молодшим спеціалістом у галузі діловодства ставляться такі вимоги, як наявність об’єктивних уявлень про загальнолюдські і національні цінності культури та науки, сучасні тенденції розвитку людської цивілізації.

Фахівці повинні оперувати інформацією як дослідники конкретної сфери діяльності (суб’єкта управління), її структури і функціонування в системі суспільного розподілу праці, аналізувати і надавати інформацію користувачу як кваліфіковані референти. Вони повинні постійно підвищувати свою кваліфікацію, орієнтуватися на результати і досягнення поставленої мети, бути гнучкими і комунікабельними в роботі. Професіоналізм працівників залежить від уміння відокремлювати релевантну інформацію від нерелевантної, створювати з елементів інформації цілісну картину процесів і явищ.

За своїми цінностями, моральними та етичними поглядами фахівець повинен також бути інтелігентом – гуманітарієм, усвідомлювати особисту причетність до вітчизняної і загальнолюдської культури та відповідальність за її збереження і розвиток.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Діловодство 297 7,9%
2 Спеціальне діловодство 297 7,9%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 5,7%
4 Фізичне виховання 216 5,7%
5 Основи менеджменту 189 5,0%
6 Аналітико – синтетична переробка документальної інформації* 162 4,3%
7 Обчислювальна техніка і програмування 162 4,3%
8 Системи управління базами даних 162 4,3%
9 Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів 162 4,3%
10 Інформаційне забезпечення управління та реферування* 135 3,6%
11 Архівознавство 108 2,9%
12 Ділова іноземна мова 108 2,9%
13 Економіка, організація та планування підприємства 108 2,9%
14 Економічна теорія 108 2,9%
15 Інформаційні системи і мережі 108 2,9%
16 Основи фінансової діяльності* 108 2,9%
17 Справочинство* 108 2,9%
18 Стенографія* 108 2,9%
19 Історія України 81 2,1%
20 Машинопис 81 2,1%
21 Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) 81 2,1%
22 Політологія* 81 2,1%
23 Професійна етика 81 2,1%
24 Соціологія 81 2,1%
25 Безпека життєдіяльності 54 1,4%
26 Екологія 54 1,4%
27 Комп’ютерна графіка 54 1,4%
28 Культурологія 54 1,4%
29 Організаційна техніка 54 1,4%
30 Основи правознавства 54 1,4%
31 Охорона праці* 54 1,4%
32 Паблік рілейшнз* 54 1,4%
33 Українська мова (за професійним спрямуванням) 54 1,4%
Всього 3 780 100%

* – дисципліни за вибором ВНЗ
** – дисципліни за вибором студента

Фахівець – молодший спеціаліст повинен знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, який необхідний для вирішення методологічних і професійних проблем у галузі інформаційної діяльності із забезпечення процесу управління соціальними об’єктами;
 • профілюючі та спеціальні дисципліни, включаючи теорію і практику інформаційного забезпечення управління, документознавство й архівознавство, прикладну інформатику, інформаційні ресурси, інформаційний маркетинг і менеджмент тощо;
 • логіко – математичні методи обробки інформації, інформаційно – пошукові системи, принципи прийому і збору, основи правила наукової організації праці.

Фахівець повинен уміти:

 • проводити дослідження конкретної сфери діяльності, її структури і функцій, шляхів оптимізації інформаційних технологій;
 • прогнозувати зміни інформаційних потреб апарату управління державних органів влади та підприємств, організацій і установ у відповідності до конкретного профілю діяльності;
 • вести інформаційну і документознавчу роботу, забезпечувати необхідною інформацією органи державного управління, підприємства, установи та організації;
 • визначати основні напрями вдосконалення всієї діяльності;
 • застосовувати раціональні прийоми пошуку, збору, збереження та використання інформації на основі автоматизованих баз та банків даних, баз знань, а також здійснювати її перевірку та класифікувати джерела інформації за допомогою ручних і автоматизованих засобів.

Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності з організації та забезпечення діловодства, документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності. Він призначений для роботи у виробничих і невиробничих сферах, на підприємствах різних галузей, в організаціях, установах усіх форм власності, науково – дослідних інститутах, державних архівах, комерційних та інших структурах на первинних посадах:

 • завідувач канцелярії – керівництво службою діловодства на підприємствах, в установах, організаціях;
 • завідувач архіву – керівництво роботою з організації та ведення архівної справи на підприємствах, в установах, організаціях;
 • завідувач машбюро – керівництво роботою друкарок;
 • інспектор по контролю за виконанням доручень – контроль за своєчасним виконанням вимог нормативних документів, наказів, доручень, розпоряджень керівника;
 • архіваріус – організація прийому, зберігання та забезпечення збереження документаційних матеріалів, що надійшли до архіву;
 • діловод – прийом та реєстрація кореспонденції, направлення її до структурних підрозділів;
 • секретар – референт – технічне забезпечення та обслуговування роботи керівника підприємства чи його підрозділів з виконання друкарських робіт;
 • інспектор по кадрах – здійснення обліку особового складу підприємства, його підрозділів та робота з кадровою документацією;
 • документознавець – розробка та впровадження техніко – технологічних процесів роботи з документами та документаційною інформацією.