Історія створення

Історична довідка про навчальний заклад

Вирішальну роль у процесі становлення університету відіграв його президент – перший міністр освіти незалежної України, відомий учений Петро Михайлович Таланчук.

Як згадує академік АПН України, доктор технічних наук, професор, президент Університету “Україна” П. М. Таланчук, «у 1998 році до мене як до президента Академії інженерних наук України звернулися кіровоградські афганці з Регіонального фонду соціального захисту інвалідів із пропозицією створити вищий навчальний заклад для людей із особливими потребами, в якому вони могли б отримати знання і солідну фахову підготовку, дістали можливість самостійно заробляти на життя, а не очікувати чиїхось подачок. І ця ідея своєю актуальністю, новизною, а головне – гуманною метою мене дуже зацікавила». Його ідею, його бачення місця такого навчального закладу в освітянській діяльності, його ініціативи підтримали такі відомі в освіті професори, як В. П. Гондюл, М. З. Згуровський, Ю. Ф. Зіньковський, О. А. Крупа, В. П. Мурза, А. І. Петренко, Г. В. Онкович, В. П. Тарасенко, М. М. Калакура; доценти І. В. Бессонова, Ю. В. Михацький, В. Б. Павленко, Л. Т. Тюптя; досвідчені освітяни-методисти С. М. Бебешко, Т. В. Пінчук, Т. І. Самко та інші.

У липні 1998 р. під егідою Академії інженерних наук України було створено новий навчальний заклад ТОВ “Інститут розвитку людини” (Інститут інвалідів). Визначальною метою Інституту стало створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, насамперед, із числа людей із інвалідністю, дітей-сиріт, малозабезпечених та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, локальних конфліктів, воєн і надзвичайних ситуацій.

9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення про створення нового вищого навчального закладу інтегрованого типу – Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (Університету “Україна”). 12 лютого 1999 р. було затверджено Статут Університету “Україна” та інші установчі документи. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 “Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету “Україна” і затверджує низку заходів щодо його створення. Тим самим київська міська влада виявила підтримку та розуміння ідеї доступу до освіти і культурних цінностей широких верств населення, у тому числі людей із особливими потребами, ідеї оновлення змісту освіти в Україні.

Університет має колективну форму власності. З-поміж тих, хто сприяв становленню та розвитку університету, можна назвати міністрів освіти В. О. Зайчука та В. Г. Кременя, міністрів праці та соціальної політики І. Я. Саханя, М. М. Папієва, а також О. В. Гарячу, В. М. Дьяченка, М. О. Солдатенка, С. Т. Сташевського, В. М. Сушкевича, В. Б. Ялового та ін.

Уже 17 травня 1999 р. наказами по Університету “Україна” було створено 15 перших територіально відокремлених структурних підрозділів, а 6 липня 1999 р. на засіданні Державної акредитаційної комісії проліцензовано 21 спеціальність, у тому числі 16 – за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і 5 – «молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 3060 студентів. Загальна ліцензія серії ВПД-ІІ №110142 отримана 28 вересня 1999 р.

12 липня 1999 р. розпочала роботу Приймальна комісія. На перший курс було набрано 1616 студентів. У базовій структурі університету в м. Києві прийом студентів був здійснений на 3 спеціальності денної та 7 – заочної форм навчання із загальною кількістю 367 студентів, у тому числі – 70 осіб із інвалідністю.

8 липня 1999 р. рішенням Київської міської Ради № 368/469 утворено відбіркову комісію з направлення інвалідів до Університету “Україна”. У жовтні цього року розпочинається навчальний рік для студентів денної форми навчання.

Із кожним роком Університет “Україна” набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів (2001/2002 н. р. – 11899 студентів; 2002/2003 – 17386; 2003/2004 – 25755; 2004/2005 – 34611; 2005/2006 – 42203), на кінець 2006/2007 н.р. контингент студентв університету становив 36877 осіб, у тому числі інвалідів – 1033 (2,8%), сиріт – 113, дітей із малозабезпечених сімей – 1162. Розширюється спектр спеціальностей (2001/2002 н. р. – 36 ліцензованих спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 2002/2003 – 47; 2003/2004 – 50; 2004/2005 – 64; 2005/2006 – 100); кількісно та якісно поліпшується професорсько-викладацький склад, у 2006/2007 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 2844 науково-педагогічних працівники, з них 1442 із науковими ступенями і вченими званнями, у тому числі 232 доктори наук, професори, 1210 кандидатів наук, доцентів; відшліфовується та удосконалюється його структура.

Можна констатувати: за роки свого існування Університет впевнено вийшов на ринок надання освітніх послуг, насамперед, молоді з особливими потребами – інвалідам, сиротам і матеріально незахищеним громадянам.

19 квітня 2005 р. Університет «Україна» отримав ІІІ-ІV рівень акредитації, а в 2007 р. акредитований за ІV рівнем.

Сторожинецький коледж створений шляхом реорганізації на базі Чернівецького регіонального центру дистанційного навчання Університету «Україна», який розпочав свою діяльність як відокремлений структурний підрозділ у 2004 році на підставі спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 02.07.2003 р. № 432-36 «Про проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України» та наказу базового вищого навчального закладу від 27.08.04 р. №28-д «Про створення Чернівецького регіонального центру дистанційного навчання».

Юридичний статус Сторожинецького коледжу – структурний підрозділ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», який є неприбутковим вищим навчальним закладом приватної форми власності. Відповідно до українського законодавства коледж у 2008 році отримав державну ліцензію на провадження навчальної діяльності в Міністерстві освіти і науки України.

Особливістю навчального закладу, який існує з 2004 року, є впровадження дистанційних форм навчання, котрі надають можливість постійно поповнювати професійну компетенцію широким верствам населення. Дистанційні форми навчання в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства надають можливість широким верствам населення, особливо обмеженим у можливостях пересування до інтегрованих центрів навчання, отримувати якісні освітні послуги.

Навчально-виховний процес здійснюється в рамках концепції діяльності навчального закладу, яка спрямована на створення безбар’єрного освітнього середовища шляхом навчання в інтегрованих групах студентів фізично здорових разом зі студентами з обмеженими можливостями. Крім цього, заклад займається максимально адаптованою до практичних потреб підготовкою фахівців, що виражається як у напрямках наукової діяльності, так і практичної підготовки студентів. Наші студенти та випускники працюють у державних закладах, правоохороних органах, керівниками фірм та підприємств.

Місія Університету «Україна» – якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.