Права і обов’язки студентів

Студенти всіх форм навчання, слухачі відділення доуніверситетської підготовки зобов’язані дотримуватись положень, викладених у Статуті Університету “Україна”, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

Студенти коледжу мають такі права:

 • безкоштовно користуватися навчальною, інформаційною, науковою та виробничою базою університету;
 • знайомитися з програмами будь-яких навчальних дисциплін у структурних підрозділах університету, на кафедрах або в науково-технічній бібліотеці університету;
 • відвідувати консультації викладачів за встановленим розкладом, записом до викладача або усною домовленістю з ним;
 • брати участь у науковій діяльності, конкурсах, олімпіадах, виставках;
 • працювати паралельно з успішним навчанням;
 • брати участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном;
 • одночасно навчатись за різними програмами підготовки (фінансування паралельних програм забезпечується на підставі договорів, укладених з відповідними організаціями, підприємствами та фізичними особами);
 • обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування, а також до Вченої ради Університету “Україна”;
 • укладати контракти на навчання з підприємствами та організаціями, які відповідають навчальній спеціальності, по закінченні навчання отримувати роботу за фахом згідно з контрактом;
 • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
 • користуватися пільгами для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, що встановлені окремим положенням;
 • отримувати місця в гуртожитках (іногородні студенти);
 • брати участь у роботі професійних, громадських та політичних об’єднань, у конституційних акціях у вільний від навчання час.

Студенти коледжу зобов’язані:

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загально – культурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • відвідувати заняття відповідно до індивідуального навчального плану та розкладу; студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і таке інше), повинні їх виконувати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку;
 • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи та інше; при неявці на заняття через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі документи;
 • брати участь в роботах по самообслуговуванню в учбових приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентаря, учбових посібників, книжок, приладів і таке інше);
 • забороняється без дозволу адміністрації університету виносити речі та різне обладнання з лабораторій, учбових та інших приміщень;
 • виконувати розпорядження старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень, дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними як в університеті, так і на вулицях та в громадських місцях.