Соціальна робота

Спеціальність 231 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

Моя професія – соціальний працівник. Презентація

Галузь знань: 23 “Соціальна робота”
Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Кваліфікація: 3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
Узагальнений об’єкт діяльності: соціальна сфера
Освіта на базі: неповної загальної середньої освіти
Термін підготовки: 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Іноземна мова 324 7.96%
2 Фізичне виховання 324 7.96%
3 Психологія 270 6.64%
4 Історія та теорія соціології 162 3.98%
5 Правові засади соціальної роботи 162 3.98%
6 Соціальна психологія 162 3.98%
7 Основи економічної теорії 144 3.54%
8 Історія України 126 3.10%
9 Методика соціальних досліджень 126 3.10%
10 Соціальна педагогіка 126 3.10%
11 Соціальна політика в Україні 126 3.10%
12 Філософія 126 3.10%
13 Вікова фізіологія 108 2.65%
14 Вступ до спеціальності 108 2.65%
15 Інформатика 108 2.65%
16 Історія соціальної роботи 108 2.65%
17 Політологія 108 2.65%
18 Психологія особистості 108 2.65%
19 Самоорганізація особистості 108 2.65%
20 Соціалізація особистості 108 2.65%
21 Спеціалізовані служби у соціальній сфері 108 2.65%
22 Теорія соціальної роботи 108 2.65%
23 Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 2.21%
24 Культурологія 72 1.77%
25 Безпека життєдіяльності та цивільна оборона 54 1.33%
26 Документознавство 36 0.88%
27 Основи соціоекології 36 0.88%
28 Педагогіка 126 3.10%
29 Превентивна педагогіка
30 Основи біології та генетики людини 108 2.65%
31 Медико-соціальні основи здоров’я
32 Реабілітаційна педагогіка 108 2.65%
33 Основи дефектології
34 Соціальна антропологія 108 2.65%
35 Людина в сучасному світі
36 Історія української культури 72 0.83%
37 Основи демографії
Всього 4 068 100%

Професійні назви робіт, які здатен виконувати фахівець:

1. Соціальний працівник (допоміжний персонал) – фахівець, соціальний працівник, фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера), асистент вихователя виправно-трудового закладу.
2. Інші молодші фахівці в галузі освіти – асистент соціального вихователя по роботі з дітьми-інвалідами, асистент вчителя-реабілітолога, черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках.
3. Інспектор із соціальної допомоги – фахівець із соціальної допомоги вдома, інспектор із соціальної допомоги.
4. Інші молодші фахівці в галузі сучасної медицини – інструктор із трудової адаптації, методист із професійної реабілітації, фахівець з орієнтації сліпих.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння фахівця:

І. ПРОЕКТУВАЛЬНА

1.1. Виявлення та реєстрація громадян, які потребують соціальної допомоги та захисту.
1.1.1. Аналізувати соціальні проблеми (соціальний стан певної категорії клієнтів), причини їх виникнення.
1.1.2. Виявляти особливості клієнтів соціальної роботи для визначення шляхів і методів професійного втручання.
1.1.3. Налагоджувати і підтримувати зв’язки із зацікавленими особами, установами й організаціями.

1.2. Планування роботи з клієнтами або групою клієнтів соціальної роботи (складання переліків соціальних послуг, які необхідно надати).
1.2.1. Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з певною категорією клієнтів.
1.2.2. Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи в конкретному випадку.
1.2.3. Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливості клієнтів і реальної ситуації, види соціальних послуг та методи професійного втручання.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА

2.1. Ведення первинної документації з організації соціального захисту та допомоги, обліку та звітності.
2.1.1. Застосовуючи знання та вміння з документального забезпечення соціальної роботи, вести первинну документацію.
2.1.2. Застосовуючи знання та вміння з документального забезпечення соціальної роботи, вести звітну документацію.
2.1.3. На підставі принципів організації соціального захисту документально вести облік та звітність щодо виконуваної діяльності.

2.2. Організація діяльності соціальних робітників.
2.2.1. Керуючись метою та завданнями реалізації соціального захисту, на підставі основ організації праці та управління в установах соціального захисту, встановлювати зміст і форми організації діяльності соціальних робітників.
2.2.2. На основі знань про зміст, форми та порядок надання соціальних послуг розробляти графіки відвідувань клієнтів соціальними робітниками.

2.3. Організація заходів щодо розумової та фізичної реабілітації громадян.
2.3.1. Виявити особливості клієнтів, на яких поширюється соціальна робота за реабілітаційною програмою.
2.3.2. Добрати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації методи та завдання реабілітації.
2.3.3. Забезпечити ефективне використання спеціального обладнання для реабілітації.
2.3.4. Реалізувати на практиці індивідуальну програму реабілітації клієнта відповідно до своїх посадових обов’язків.
2.3.5. Брати участь у реалізації проектів переобладнання житла та об’єктів соціально-культурного призначення та спеціального устаткування для забезпечення життєдіяльності людей із функціональними обмеженнями.

2.4. Організація діяльності груп самодопомоги.
2.4.1. Допомагати керувати груповим процесом, підтримувати позитивну психологічну атмосферу в групі.
2.4.2. Підтримувати з групою зворотний зв’язок щодо ефективності групових дій.
2.4.3. Мотивувати клієнтів зі спільною проблемою до організації в групи соціальної дії та самодопомоги.

2.5. Організація праці в соціальній сфері.
2.5.1. Створювати безпечні сприятливі умови праці та підвищення працездатності людини, контролювати їх виконання.

2.6. Підготовка нормативних документів із обліку особового складу.
2.6.1. Вести облік особового складу установи, організації, їхніх підрозділів і необхідну кадрову документацію.
2.6.2. Оформляти прийом, переведення та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, формувати і вести особові справи працівників.
2.6.3. Готувати необхідні матеріали для кваліфікаційної та атестаційної комісії.
2.6.4. Оформляти документи, необхідні для призначення пенсій, надання відпусток.

2.7. Організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження.
2.7.1. При загрозі виникнення надзвичайної ситуації за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їхнє розпізнання персоналом об’єкту.
2.7.2. В умовах надзвичайної ситуації із урахуванням плануючих документів цивільного захисту об’єкту господарювання, використовуючи табельні прилади, інструкції та (за необхідності) транспортні засоби організувати встановлення виду і ступеня зараження об’єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами.

2.8. Організація дотримання безпеки та гігієни праці.
2.8.1. На підставі технічно-логічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці, організувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу.

ІІІ. ТЕХНОЛОГІЧНА

3.1. Застосування відповідних технологій професійного втручання.
3.1.1. Використовуючи наявні фінансові, матеріальні та інші можливості, задовольняти потреби громадян та розв’язувати їхні проблеми відповідно до вимог інструкцій та рекомендацій.
3.1.2. Застосовувати оптимальні для даного випадку технології професійного втручання на мікрорівні.
3.1.3. Застосовувати вміння ефективного спілкування.
3.1.4. Спостерігати та оцінювати вербальну та невербальну поведінку клієнта.
3.1.5. Проводити професійне втручання у кризовій ситуації.
3.1.6. Працювати з клієнтами різних вікових категорій.
3.1.7. Толерантно ставитися до культурних відмінностей між людьми.
3.1.8. Бути рефлексивним та володіти навичками самопізнання і самокритики.

3.2. Психосоціальна підтримка клієнтів.
3.2.1. Володіти навичками комунікативної взаємодії різних рівнів.
3.2.2. Надавати психологічну підтримку клієнтам соціальної роботи.
3.2.3. Співчувати та наснажувати клієнтів соціальної роботи у ході професійної взаємодії.
3.2.4. Запобігати та долати стресові стани та ситуації.

3.3. Соціальний захист та представництво клієнта.
3.3.1. На основі аналізу існуючої нормативної бази, застосовувати на практиці нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
3.3.2. Призначати, нараховувати і документально підтверджувати різні види пенсій, соціальних допомог та послуг.
3.3.3. Виявляти державні установи і громадські організації, які компетентні вирішувати питання стосовно соціально-правового захисту клієнта.
3.3.4. Робити захист у компетентні установи стосовно вирішення проблем клієнта.
3.3.5. Інформувати клієнта або групу клієнтів про його або їхні права і можливості подолання проблем.

3.4. Здійснення навчально-виховного впливу на окремі групи клієнтів з метою їх соціальної адаптації.
3.4.1. Застосовувати методи соціального навчання і виховання для роботи з цільовими категоріями клієнтів соціальної роботи.
3.4.2. Переконувати клієнтів у необхідності зміни їх соціальної ситуації та роз’яснювати можливі напрями цих змін.

3.5. Організація соціально-медичної, психолого-педагогічної, юридичної та соціальної допомоги вразливим верствам населення.
3.5.1. Встановлювати і підтримувати контакт із клієнтом.
3.5.2. Вміти знаходити індивідуальні форми роботи з людьми, створювати сприятливі ділові відносини в колективі.
3.5.3. Виявляти дійсні потреби клієнта у наданні медичної, психологічної, юридичної і соціальної допомоги.
3.5.4. Мотивувати клієнта до активної взаємодії по вирішенню проблеми.
3.5.5. Оцінювати ефективність соціальної допомоги клієнтові.
3.5.6. Вести звітну документацію.

3.6. Надання консультативних послуг та методичної допомоги клієнтам.
3.6.1. Виробляти спільно з клієнтом стратегію і шляхи подолання його проблеми.
3.6.2. Шукати і систематизувати інформацію щодо центрів соціальної допомоги різного профілю, де клієнт може отримувати кваліфіковану допомогу у вирішенні своєї проблеми.
3.6.3. Надання консультативної, методичної допомоги з питань соціального захисту за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб, підприємств, установ та організацій.

3.7. Взаємодія зі ЗМІ.
3.7.1. Аналізувати популярність і поширення певних ЗМІ серед різних соціальних верств населення.
3.7.2. Формулювати у доступній для клієнта формі мету і зміст соціальної роботи.

3.8. Забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації.
3.8.1. Організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони.
3.8.2. Користуючись наданою інформацією про захисні споруди, організувати укриття підлеглого персоналу.
3.8.3. За допомогою табельних та підручних засобів проводити рятувальні та інші невідкладні роботи.
3.8.4. Застосовуючи засоби індивідуального та колективного біологічного, радіаційного і хімічного захисту, проводити спеціальну обробку об’єкту та його персоналу.

3.9. Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.
3.9.1. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання безпеки праці учасниками трудового процесу.
3.9.2. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.

3.10. Проведення розслідування нещасних випадків та аварій.
3.10.1. На основі аналізу результатів власних спостережень за наслідками нещасного випадку або аварії, користуючись чинними положеннями, визначати факт випадку чи аварії.
3.10.2. У складі комісії з розслідування нещасного випадку, користуючись чинними положеннями, складати акт про нещасний випадок на виробництві.

3.11. Надання соціально-побутових послуг.
3.11.1. Обстежувати матеріально-побутові умови проживання.
3.11.2. Здійснювати побутове обслуговування (прибирання, приготування їжі, обробку присадибної ділянки тощо).
3.11.3. Володіти навичками санітарії та гігієни.

3.12. Надання соціально-медичних послуг.
3.12.1. Надавати першу невідкладну медичну допомогу.
3.12.2. Виконувати найпростіші медичні процедури.

Компетенції випускників та система вмінь, що їх відображає:

І. СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

1.1. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей відповідно до природи (принципи біоетики).
1.1.1. Встановлювати і підтримувати особистий контакт із клієнтом.

1.2. Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя.
1.2.1. Використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров’я, забезпечення фахової дієздатності.
1.2.2. Застосовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку, функціональних систем організму.

1.3. Здатність учитися.
1.3.1. Аналізувати соціальні проблеми, причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки.

1.4. Здатність до критики й самокритики.
1.4.1. Бути рефлексивними і володіти навичками самопізнання і самокритики.

1.5. Адаптивність і комунікабельність.
1.5.1. Встановлювати і підтримувати особистий контакт із клієнтом.
1.5.2. Вміти знаходити індивідуальні форми роботи з людьми, створювати сприятливі ділові відносини в колективі.

1.6. Наполегливість у досягненні мети та розвитку творчого потенціалу.
1.6.1. Формувати сучасну політичну культуру, вміти відстоювати свою життєву (політичну) позицію, підготувати виступ, доповідь.

1.7. Турбота про якість виконуваної роботи.
1.7.1. Застосовувати знання та вміння з основ соціальної роботи: вміти вести первинну і звітну документацію.

1.8. Толерантність.
1.8.1. Підтримувати позитивну психологічну атмосферу в групі.
1.8.2. Толерантно ставитися до культурних відмінностей між людьми.

1.9. Екологічна грамотність.
1.9.1. Забезпечувати охорону і раціональне використання ґрунтів, вод, повітря.
1.9.2. Створювати належні умови безпеки життєдіяльності. Забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці.
1.9.3. Формувати вміння і навички з екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів.

ІІ. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

2.1. Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, культурології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних та естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності.
2.1.1. Формувати сучасну політичну культуру, вміти відстоювати свою життєву (політичну) позицію, користуватися історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України.

2.2. Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для засвоєння професійних дисциплін.
2.2.1. Спираючись на базові знання дисциплін природничо-наукового спрямування, які забезпечують можливість освоєння змістовних модулів професійних дисциплін, бути спроможним засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загальнопрофесійних дисциплін.

2.3. Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних.
2.3.1. Використовуючи отримані знання та вміння, аналізуючи можливості інформаційних систем, сучасних інформативних технологій, використовувати комп’ютерні програми у процесі збагачення інтелектуального рівня особистості та з метою їх використання у професійній діяльності.

2.4. Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін.
2.3.1. Спираючись на базу даних із соціальної роботи, використовуючи знання та навички з дисциплін соціального спрямування, що забезпечують можливість освоєння змістовних модулів професійних дисциплін, бути спроможним засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загальнопрофесійних дисциплін.

ІІІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

3.1. Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою.
3.1.1. Визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і письменним.
3.1.2. Застосовувати основні правила оформлення найважливіших документів, вміти добирати відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів.
3.1.3. Логічно і послідовно давати стислу інформацію з питань професійного спілкування в колективі.

3.2. Навички роботи в комп’ютерних мережах, використовування Інтернет-ресурсів.
3.2.1. Володіти навичками збору інформації, вміти збагачувати свій інтелектуальний та професійний рівень, накопичувати обсяг можливих комунікативних зв’язків із різних аспектів професійної діяльності за допомогою комп’ютерних технологій.

3.3. Навички збирання та аналізу інформації.
3.3.1. Збагачувати особистий інтелектуальний та професійний рівень, мати можливість аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності відповідних фахових послуг.

3.4. Навички управління інформацією.
3.4.1. Вміти використовувати отриману інформацію та результати її аналітичної обробки для набуття фахових знань та навичок із певних складових професійної діяльності.

ІV. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ

4.1. Знання теоретичних основ, специфіки професії.
4.1.1. Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи.
4.1.2. Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи.

4.2. Володіння базовими професійними навичками соціальної роботи.
4.2.1. Аналізувати соціальні проблеми і причини їх виникнення.
4.2.2. Володіти навичками комунікативної взаємодії різних рівнів.

4.3. Здатність поєднувати теорію і практику професійної діяльності.
4.3.1. Формувати зміст профілактичного впливу відповідно до особливості людей, на яких він спрямований.
4.3.2. Надавати першу невідкладну медичну допомогу різним категоріям клієнтів.

4.4. Вміння передбачати зміни, важливі для професії, та бути готовим до них.
4.4.1. Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з певною групою клієнтів.
4.4.2. Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи в конкретному випадку.
4.4.3. Переконувати клієнтів у необхідності зміни їхньої соціальної ситуації та роз’яснювати можливі напрямки змін.

4.5. Вміння ефективно користуватися письмовими та усними засобами комунікації.
4.5.1. Застосовуючи знання та вміння, вести необхідну документацію.
4.5.2. На основі принципів соціального захисту вести облік і звітність щодо виконуваної роботи.

4.6. Вміння орієнтуватися у питаннях соціальної політики та застосовувати на практиці відповідні нормативні акти.
4.6.1. Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи.

4.7. Вміння застосовувати знання основ соціальної роботи для представництва клієнтів та захисту їхніх інтересів.
4.7.1. Виявляти особливості клієнтів соціальної роботи для визначення шляхів і методів втручання.
4.7.2.Реалізувати на практиці індивідуальну програму реабілітації клієнта.

4.8. Базові уявлення про основні цінності соціальної роботи: гуманізм, справедливість, конфіденційність, етичність, чесність.
4.8.1. Запобігти та долати стресові стани та ситуації.

4.9. Здатність кваліфіковано і толерантно роз’яснювати громадянам соціальне законодавство.
4.9.1. Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів види соціальних послуг.
4.9.2. Надання консультативної, методичної допомоги з питань соціального захисту.
4.9.3. Співчувати та наснажувати клієнтів у ході професійної взаємодії.

4.10. Вміння надавати організаційно-методичну допомогу в оформленні необхідних документів.
4.10.1. Надання консультативної, методичної допомоги з питань соціального захисту за запитами і зверненням громадян.

4.11. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.
4.11.1. Організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони.

4.12. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування.
4.12.1. Володіти навичками комунікативної взаємодії різних рівнів.

СПЕЦІАЛІЗОВАНО-ПРОФЕСІЙНІ

4.13. Вміння толерантного ефективного спілкування як із окремими громадянами, так і групами людей.
4.13.1. Застосовувати методи соціального навчання і виховання.

4.14. Здатність отримувати необхідну для роботи інформацію з різних джерел.
4.14.1. Налагоджувати і підтримувати зв’язки із зацікавленими особами, установами й організаціями.

4.15. Правильно і кваліфіковано оформлювати всі необхідні документи та ділові папери.
4.15.1. Обстежувати матеріально-побутові умови проживання.

4.16. Здатність ефективно використовувати власні особисті якості та професійні навички для задоволення потреб клієнтів.
4.16.1. Переконувати клієнтів у необхідності змін їхньої соціальної ситуації.

4.17. Здатність реально аналізувати наявні можливості для задоволення потреб клієнта та вирішення соціальних проблем.
4.17.1. Обстежувати матеріально-побутові умови проживання.

4.18. Згідно з діючим законодавством визначати наявність прав на пенсію, допомогу та соціальне обслуговування клієнтів.
4.18.1. На основі аналізу існуючої нормативної бази застосовувати на практиці нормативно-правові акти із соціальної роботи.

4.19. Оформляти пенсійні справи і справи одержувачів допомог.
4.19.1. На основі аналізу існуючої нормативної бази застосовувати на практиці нормативно-правові акти.

4.20. Вміння організовувати та здійснювати заходи щодо соціально-трудової реабілітації непрацездатних.
4.20.1. Виявляти особливості клієнтів, на яких поширюється соціальна робота за реабілітаційною програмою.
4.20.2. Реалізувати на практиці індивідуальну програму реабілітації клієнта.