Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Професія “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

Кваліфікація: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Освітньо – кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Освіта на базі: повної загальної середньої освіти (по закінченні навчання).
Без вимог до стажу роботи.
Термін підготовки: 1305 годин
Форма навчання: вечірня
Виробнича практика: до 21 годин (3 дні на тиждень)
Специфічні вимоги: Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Виробнича практика 378 29.0%
2 Виробниче навчання 348 26.7%
3 Бухгалтерський облік 300 23.0%
4 Інформаційні системи і технології в обліку 76 5.8%
5 Економіка підприємства 65 5.0%
6 Інформаційні технології 34 2.6%
7 Охорона праці 30 2.3%
8 Фінанси 23 1.8%
9 Основи статистики 19 1.5%
10 Основи трудового законодавства 17 1.3%
11 Правила дорожнього руху 8 0.6%
12 Державна кваліфікаційна атестація 7 0.5%
Всього 1 305 100%

Повинен знати:

 • нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
 • основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Повинен уміти:

1. Перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.
2. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами.
3. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка).
4. Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду.
5. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій.
6. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.
7. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять у підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку.
8. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист).
9. Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

 • статистичний облік;
 • грошові операції;
 • облікові і нормувальні роботи.